In de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en teamleden zitting. Zij bepalen mede het beleid van de school.
Alle beleidszaken van school worden in de MR besproken. De wet geeft de MR bevoegdheden. De directeur is adviseur van de MR. De MR heeft invloed op het beleid van de school door middel van advies en/of instemmingsrecht op voorstellen van het schoolbestuur. Dit verloopt via de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR bestaat uit leden van de afzonderlijke MR’en van de verschillende scholen binnen de stichting Panta Rhei. Het schoolbestuur legt aan de GMR onder andere beleidsstukken, de schoolbegroting en het formatieplan voor. De GMR en de MR kunnen het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies geven. U kunt uiteraard altijd contact opnemen met de MR-leden, persoonlijk of via de mail (mr@rkderegenboog.nl).

De oudergeleding bestaat dit jaar uit Ronald Rotteveel, Ellen van de Boogaard, Marjolein Alberts, Karin Sijpkens en Paula Bernsen.  

De docenten worden dit jaar vertegenwoordigd door Mendy van der Knaap, Laura Scholtes en Juliette Affourtit (voorzitter).