De missie van Panta Rhei en van onze school is:

Het verzorgen van uitstekend onderwijs aan onze leerlingen. De ontwikkeling van het lerende kind staat centraal in ons beleid. We willen ervoor zorgen dat ons onderwijs past bij de talenten van het kind en dat kinderen plezier ervaren in het leren, ook als dit moeite kost.


 

Onze visie op het onderwijs aan uw kinderen is als volgt:
(Een toelichting op de gehanteerde begrippen in onze visie volgt daarna.)

Visie op het onderwijs aan kleuters
Ons kleuteronderwijs wordt vormgegeven vanuit de kerndoelen en leerlijnen van het SLO en de CED. We zorgen voor een balans in aanbod van ervaringsgericht en programmagericht onderwijs. De lesstof wordt zoveel mogelijk spelenderwijs aangeboden en verwerkt, waarbij er steeds een bewuste keuze wordt gemaakt uit de methode en beschikbare materialen.

Visie op het onderwijs aan groep 3-8
Ons onderwijs aan de groepen 3-8 wordt vormgegeven vanuit de kerndoelen en leerlijnen van het SLO en de CED. De methoden die wij gebruiken volgen deze kerndoelen en leerlijnen. We bieden programmagericht onderwijs.

Voor alle groepen geldt dat er sprake is van een groeiende aandacht voor creativiteit (handvaardigheid, tekenen, toneel, muziek).
Coöperatieve werkvormen en groepsdoorbroken werkvormen maken deel uit van ons aanbod.

We werken vanuit de mogelijkheden van het kind en van de school. In dit kader wordt er door de hele school heen gewerkt met ABC groepen. Daarnaast is er extra aandacht voor de meer/hoogbegaafde kinderen.
De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd door middel van observatie.
Ieder kind willen we een veilige plek op onze school bieden. Daarom wordt er door de hele school heen gewerkt met drie uiterste grenzen op het gebied van gedrag.

Toelichting op de gebruikte begrippen in onze visie:

SLO en CED
Het SLO volgt ontwikkelingen op het terrein van kerndoelen in binnen- en buitenland met het oog op advisering, ontwikkeling en implementatie van kerndoelen. Ook heeft SLO in opdracht van het Ministerie van OCW de kerndoelen uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen.(www.slo.nl) Ook de CED groep (www.leerlijnen.cedgroep.nl) heeft deze leerlijnen uitgewerkt.

Ervaringsgericht onderwijs:
Het onderwijsconcept ‘ervaringsgericht onderwijs’ gaat uit van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. De gedachte daarachter is dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan. Ervaringsgericht onderwijs houdt zich niet zozeer bezig met het eindproduct, maar veel meer met het proces dat zich afspeelt in de kinderen en in de groep.

Programmagericht onderwijs:
Bij programmagericht onderwijs is het van groot belang om na te gaan in hoeverre het gegeven onderwijs werkelijk tot resultaat heeft geleid. Maar niet alleen het resultaat is belangrijk, ook de wijze waarop het kind tot resultaat komt heeft betekenis om het leer- en ontwikkelingsproces van het kind te kunnen begeleiden. Deze evaluatie van het onderwijs bepaalt waar de leerkracht moet gaan bijsturen.

Coöperatieve werkvormen:
Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

Groepsdoorbroken werkvormen:
Groepsdoorbroken werken houdt in dat leerlingen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken. Kinderen leren elkaar zo kennen en kunnen van elkaar leren. Dit versterkt het sociale klimaat in de school
 
ABC groepen
Om te zorgen voor onderwijs op maat, wordt binnen onze school de volgende driedeling gehanteerd: Aandachtgroep– Basisgroep –Competente groep. We bieden ons onderwijs zo veel mogelijk op deze drie niveaus aan.
Kinderen kunnen per vakgebied op een ander niveau zitten en kunnen ook gedurende het schooljaar van niveau wisselen. 

Meer/hoogbegaafde kinderen
Op RKBS De Regenboog wordt gewerkt vanuit een protocol hoogbegaafdheid
In dit protocol wordt het volgende beschreven:

Een vaste definitie van hoogbegaafdheid bestaat niet. Ongeveer 10% van alle leerlingen laat kenmerken zien die duiden op begaafdheid; waarvan 2 % hoogbegaafdheid (excellentie). Naast een sterk ontwikkelingspotentieel beschikken begaafde leerlingen over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden.

Op RKBS De Regenboog maken wij onderscheid tussen leerlingen die goed presteren op één of meer leergebieden en kinderen die excellent zijn of de potentie hebben dit te worden. We gaan ervan uit dat excellente leerlingen uitblinken op verschillende gebieden en volgen daarmee de theorieën van de specialisten Renzulli en Mönks.
Voor goed presterende, intelligente leerlingen biedt de extra verrijkende leerstof uit onze methodes, aangevuld met andere materialen uitkomst.
Voor de excellente leerlingen is er de mogelijkheid van een plusgroep.

We vinden het van groot belang dat we deze groep excellente leerlingen vroegtijdig signaleren en diagnosticeren zodat ook aan hun specifieke onderwijsbehoeften kan worden voldaan. We doen dit mbv de SIDI-3 signaleringslijst. Als de onderwijsbehoeften van de leerling duidelijk zijn dan, kunnen wij het maatwerk verder vormgeven in een plan voor de leerling. Wij werken daarbij vanuit de Taxonomie van Bloom en gebruiken het TASC-model.
Het maatwerk kan bestaan uit verrijkings- en/of verdiepingsstof in de eigen groep, uit een eigen Ontwikkelingsperspectief-Plan van aanpak (Slimpuls-aanpak) waarbij de leerling een eigen leerlijn volgt of uit deelname aan een plusgroep. Een combinatie van deze drie vormen behoort tot de mogelijkheden.
In een goede samenwerking met de ouders komen wij zo tot een passend onderwijsaanbod voor onze excellente leerlingen.
Door de excellente leerlingen extra uit te dagen met verrijkingswerk en hen opdrachten te geven op hun eigen niveau, kunnen zij zich verder ontwikkelen op de volgende deelgebieden:
* Leren leren
* Leren denken
* Leren samenwerken (leven)

Uiterste grenzen op het gebied van gedrag:
Wij willen ieder kind graag een veilige plek op school bieden. Dit lukt het best als er geen sprake is van fysiek ‘geweld’, respectloos gedrag naar volwassenen of seksuele intimidatie. Alle kinderen doen goed hun best, maar soms komt dit gedrag toch voor en worden zij gevraagd naar de directie te gaan. Daar spreken zij in een prettige sfeer hun gedrag door en worden er alternatieve oplossingen besproken. Mocht het gedrag zeer regelmatig terugkomen, dan wordt er door de directie overlegd met de ouders.
Voor kleuters gelden in beginsel iets andere afspraken. Bij het overtreden van een grens is er een time out plek voor hen beschikbaar. In eerste instantie in de eigen groep, in tweede instantie in een andere kleutergroep. De duur van de time out wordt bepaald door ‘de leeftijd plus 1 minuut’. Pas in derde instantie volgt er een gesprek met de directie.

RKBS De Regenboog is onderdeel van de stichting Panta Rhei. (www.stichtingpantarhei.nl). Onder deze stichting vallen 15 basisscholen.

De basisscholen van Panta Rhei hebben een eigen herkenbare onderwijskundige identiteit en een eigen herkenbare levensbeschouwelijke identiteit. RKBS De Regenboog vult de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit in vanuit de kernwaarden die gesteld zijn in de visie van Panta Rhei:

• Onderwijs gericht op de vorming van de gehele menselijke persoon.
• Ontwikkelingsgericht: we richten ons op de ontwikkeling van de kinderen
• Oog voor elk kind: ieder kind telt!
• Wederzijds respect: we accepteren verschillen tussen kinderen; anders zijn mag.
• Samenleven en samenwerken

RKBS De Regenboog is een Rooms-Katholieke school:

• Trefwoord is de methode voor levensbeschouwelijke vorming, die wij gebruiken in onze school om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld.
• Bij de eerste communie in groep 4 en het vormsel in groep 8 wordt er samengewerkt met de parochie.
• Op school of in de kerk worden Kerst en Pasen gevierd. De opening van het schooljaar proberen we ook in de kerk plaats te laten vinden.

RKBS De Regenboog staat in de wijk Boschgeest en ligt vlakbij het station van Voorschoten. 
Sinds het schooljaar 2013-2014 is RKBS De Regenboog gehuisvest in een nieuw gebouw waar ook de kinderopvang organisatie Norlandia een buitenschoolse opvang aanbiedt.