Klik hier: MR RKBS de Regenboog Voorschoten - YouTube

Wat is de MR en wat doen we?

MR is een afkorting voor Medezeggenschapsraad. De MR zorgt ervoor dat de stappen die onze school wil zetten op financieel, onderwijskundig en organisatorisch vlak, kritisch bekeken en uiteindelijk door alle betrokkenen gedragen kunnen worden. Zo zorgen we samen voor de beste omstandigheden waarin onze kinderen het best mogelijke onderwijs kunnen ontvangen.
De MR van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel die bei

de hun eigen achterban vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn ook beschikbaar als klankbord voor ouders en leerkrachten bij vragen over schoolbeleid en keuzes die gemaakt zijn. Binnen de MR van de Regenboog werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving.

Naast de jaarlijks terugkomende thema’s en plannen wil de MR zich de komende jaren ook inzetten om ouders meer te betrekken bij de thema’s die spelen zoals het nieuwe schoolplan Een van de onderdelen waar de MR over mee denkt zijn de financiën. Een financiële gezonde school kan nog beter onderwijs verzorgen door de inzet van onderwijsassistente, plus- en ondersteuningsgroepen en een financieel gezonde school heeft de mogelijkheid om nieuwe of extra methodes en materialen aan te schaffen. Ook heeft de MR een stem gehad in de besteding van de NPO gelden. Zo heeft de school al schoolbrede dagen kunnen organiseren zoals de circusdag, is er extra personeel beschikbaar waardoor er extra hulp gegeven kan worden en zijn er onder andere rekenmaterialen aangeschaft.

Hoe kunt u zelf een bijdrage leveren?
U hoeft niet direct zelf zitting te nemen in de MR maar door de vragenlijsten zo accuraat mogelijk in te vullen weten wij welke onderwerpen aandacht vragen. Ook door ons aan te spreken en vragen te stellen kunnen we op hoogte blijven van wat er speelt. We zijn ook te bereiken via ons emailadres: mr@rkderegenboog.nl. Het grootste deel van de vergadering is openbaar. Ouders en leerkrachten zijn vrij om de vergadering te bezoeken. Wees welkom en weet ons te vinden!

Dit schooljaar vergadert de MR op de volgende data:

- 28 september 2022 MR agenda september 2022.pdf
- 8 november 2022 MR agenda november 2022.pdf
- 16 januari 2023 MR agenda januari 2023 .pdf
- 14 maart 2023 MR agenda maart 2023.pdf
- 11 mei 2023 MR agenda mei 2023.pdf

- 20 juni 2023

Even voorstellen!

De leerkrachten:

Mijn naam is Noëlle Suiker. Op donderdag, vrijdag en om de maandag werk ik met veel plezier in de groep van de apen. Onderwijs wordt niet alleen vormgegeven in de klas maar ook daarbuiten. Daarom wil ik mij ook het komende jaar inzetten voor de MR. Samen met de andere PMR leden verzorg ik de agenda voor de MR vergaderingen.

Dag, mijn naam is
Petra Martens. Ik ben leerkracht in groep 3a op maandag en dinsdag. Je blijven verwonderen en open staan om te leren - elke dag opnieuw - daar heb je lef voor nodig. En volgens ‘Loesje’ is lef is het meervoud van leven. Dat wil ik graag voorleven in de klas alsook in dit team van ouders en collega’s. Samen leven, samen le

ren (van én met elkaar) en elkaar inspireren: leerling, leerkracht én ouders vind ik belangrijk. Goede communicatie is daarbij het sleutelwoord. 

Hallo, mijn naam is Merel van den Akker- van Elsen. Ik ben woensdag t/m vrijdag de leerkracht van groep 5/6. Ik sta al vele jaren met veel plezier voor de klas. Na al diverse taken op school gedaan te hebben wordt dit mijn tweede schooljaar als MR- lid. Ik kijk er naar uit om mij samen met de andere MR- leden in te zetten voor de belangen van de kinderen, het personeel en de ouders van onze school. 

De ouders:

Hallo, mijn naam is Elise Klaver. Ik ben de moeder van Philip (3/4b) en Isabel (1/2 apen). Onze kinderen brengen erg veel tijd op school door. Ik denk daarom graag mee over hoe we de school kwalitatief sterk houden en hoe dit zo goed mogelijk georganiseerd wordt. 

Hallo, mijn naam is Hanneke van Gaans. Mijn oudste dochter Inte zit in groep 6A en mijn jongste dochter Metta in groep 3A. Inmiddels ben ik ruim een jaar betrokken bij de MR. Een leuke en interessante ervaring! We doen dat samen in een team van ouders en personeelsleden, ieder vanuit eigen expertise én enthousiasme. Communicatie met ouders en het inbrengen wat ouders bezighoudt, vind ik belangrijk. Dat gaat wat mij betreft zowel over zaken die anders kunnen als over zaken die juist (al) heel goed gaan. Hier zet ik me graag voor in, omdat het heel direct gaat over goed onderwijs én een prettige leeromgeving voor al onze kinderen.

Mijn naam is Peter van der Haven. Mijn kinderen zitten in groep 3/4B (Annelie) en groep 5/6B (Niels). Goed basisonderwijs is het meest belangrijke aspect van een gelukkige kindertijd. Het legt de basis voor de rest van je leven. In een wereld waarin alles steeds sneller gaat en complexer wordt, is het leggen van die basis van het grootste belang. Als voorzitter mag ik gesprekken en processen in goede banen leiden. Als Medezeggenschapsraad denken we constructief mee met de school hoe te komen tot kwalitatief goed onderwijs, wat ook nog eens leuk is. Want uiteindelijk draait het daarom: de kinderen.MR Activiteitenplan 2022-2023
MR reglement
Jaarverslag MR 2019-2020
Medezeggenschapsstatuut 2020-2022
MR ACTIVITEITENPLAN 2022-2023