Toelatingsbeleid voor vierjarigen. 

Om voor toelating op onze school in aanmerking te komen dient u als, ouder(s)/verzorger(s), minimaal tien weken voor de aanvang van het schooljaar waarin uw kind start een aanmeldingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. De formulieren kunt u op school ophalen. Woont u niet in de buurt dan kunnen wij het formulier ook aan u e-mailen.

 

Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch is geplaatst. Voorafgaande aan de plaatsing van een kind is het wenselijk dat zowel u als de school zich van de wederzijdse verwachtingen op de hoogte stellen. Een kind is wettelijk toelaatbaar op de leeftijd van 4 jaar. Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

  
Aanmelden:
• U kunt uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar.
• Is uw kind jonger dan 3 jaar dan spreken we van een vooraanmelding. Deze vooraanmelding dient definitief gemaakt te worden als het kind drie jaar geworden is.
In dit geval krijgt u hierover bericht in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt.
• Zowel bij een vooraanmelding als een definitieve aanmelding, zal de school uw aanmelding bevestigen.
• Na ontvangst van de definitieve aanmelding onderzoekt de school of er extra ondersteuning nodig is. Binnen zes weken beslist de school of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking. Deze termijn kan indien nodig vier weken worden verlengd. U dient de school alle relevante informatie om de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van het kind vast te stellen te verstrekken. Wanneer er een schriftelijk advies, gericht op het (schoolse) functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te verstrekken.
• Van het plaatsingsbesluit ontvangt u schriftelijk bericht.

Toelating:
Iedere school binnen Panta Rhei kent eigen criteria voor plaatsing van de leerlingen. De scholen kunnen zelf, passend bij het schoolprofiel aanvullende criteria toevoegen, waarbij de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. Per criterium geldt de chronologische volgorde van de aanmeldingsleeftijd.

Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen dan geldt voor alle PANTA RHEI scholen als eerste plaatsingscriterium:
Kinderen van wie een broertje of zusje al op de betreffende school geplaatst is of waarvan één van de ouder(s)/verzorger(s) een dienstverband heeft bij PANTA RHEI, mits tijdig aangemeld en de maximale groepsbezetting niet wordt overschreden.

Voor De Regenboog geldt als tweede plaatsingscriterium: Kinderen afkomstig uit het verzorgingsgebied van de school (In de basis de kinderen uit de wijk 'Boschgeest')

Elk jaar streven we ernaar om rond de 42 kinderen (4-jarigen) aan te nemen. Conform de regeling van het directieberaad en gemeente Voorschoten krijgen de ouders van aangemelde leerlingen voorafgaande aan het schooljaar waarin hun kind vier jaar wordt bericht of het kind al dan niet geplaatst kan worden. Is er nog geen plaats dan kan er gekozen worden voor een wachtlijstplaatsing tot de vierde verjaardag van het kind. Indien ouders na die datum hun kind op de wachtlijst willen houden, dienen ze dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Bij toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zal de school jaarlijks beoordelen of de school aan de ondersteuningsvraag kan blijven voldoen.

Geen toelating:
• Als uw kind (met- of zonder extra ondersteuningsbehoefte) niet geplaatst kan worden, omdat er geen plaatsruimte is, zult u gewezen worden op plaatsingsmogelijkheden bij andere PANTA RHEI scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Een kind dat niet geplaatst kan worden, kan op de wachtlijst worden geplaatst.
• De school toetst de ondersteuningsbehoefte van uw kind aan het school ondersteuningsprofiel.. Kan de school daar niet in voorzien dan zoekt de school in overleg met de ouders naar een school die wel in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Dit kan ook een school voor speciaal (basis) onderwijs zijn.
• Als ouders weigeren te voldoen aan het verzoek van de school om schriftelijk te verklaren dat zij de grondslag van de school zullen respecteren of onderschrijven kan de leerling niet worden toegelaten.

Indien u van mening bent dat een afwijzing ten onrechte is of als u zwaarwichtige redenen heeft waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunt u tegen de beslissing van de school binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van PANTA RHEI. Het College van Bestuur van PANTA RHEI zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.

Toelatingsbeleid voor kinderen ouder dan vier jaar.
Als uw kind bij een andere school ingeschreven staat of heeft gestaan zal eerst bekeken worden of er plaats is voor nieuwe leerlingen. Als uw kind niet geplaatst kan worden wegens ruimtegebrek of de groepssamenstelling dan wijst de school u op plaatsingsmogelijkheden bij andere PANTA RHEI scholen of bij andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Uw kind kan ook op de wachtlijst worden geplaatst, waarbij de toelatingscriteria worden toegepast (zie voor details Toelating vierjarigen).
Als er wel ruimte is zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden om de wederzijdse verwachtingen uit te spreken, waarna u kunt besluiten over te gaan tot een plaatsingsverzoek. Dit doet u door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te leveren. Het inleveren van een ingevuld aanmeldingsformulier betekent echter niet dat uw kind automatisch is geplaatst. Alvorens tot definitieve plaatsing te besluiten wordt de volgende procedure gevolgd.
De school neemt contact op met de school van herkomst. Hierbij worden alle gegevens, waaronder het onderwijskundig rapport, opgevraagd die voor de toelating van het kind relevant zijn.
Wanneer er voor de aanmelding al een schriftelijk advies, gericht op het schoolse functioneren van uw kind, op basis van onderzoeksgegevens van derden aanwezig is, dient u hierin inzage te verstrekken. Ook dient u te melden of en zo ja wanneer onderzoeken m.b.t. het schoolse functioneren van hun kind gaande zijn of binnen afzienbare tijd plaats zullen vinden.
 
De school beslist binnen zes weken na ontvangst van de aanmelding of uw kind al dan niet wordt geplaatst en neemt hierbij de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van uw kind in aanmerking.
Indien de beslissing tot plaatsing niet binnen 6 weken gegeven kan worden, deelt de school dit aan u mede. Het termijn kan dan met 4 weken verlengd worden.
Van het besluit wordt u schriftelijk in kennis gesteld.
Ingeval van toelating van uw kind wordt na plaatsing een verklaring van inschrijving naar de school van herkomst gezonden.

Indien u van mening bent dat een afwijzing ten onrechte is of als u zwaarwichtige redenen heeft waaruit blijkt dat plaatsing noodzakelijk is, kunt u tegen de beslissing van de school binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur van PANTA RHEI. Het College van Bestuur van PANTA RHEI zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar reageren.